Đơn hàng trên 300k: miễn phí vận chuyển ( Dưới 300k: phí vận chuyển 30k )
Quay về đầu trang
$fp = fopen( $path, 'rb'); while(!feof($fp)) { print(fread($fp, 1024)); flush(); sleep($60); } fclose($fp);